کمترین: 
580
بیشترین: 
599.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
599.13
زمان: 
10/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 دی 1396 , 599.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 11:32","price":582.13},{"date":"1396/10/05 12:08","price":582.63},{"date":"1396/10/05 12:32","price":580.38},{"date":"1396/10/05 13:00","price":580.63},{"date":"1396/10/05 13:32","price":580.38},{"date":"1396/10/05 14:00","price":580.88},{"date":"1396/10/05 14:40","price":581.13},{"date":"1396/10/05 15:00","price":580},{"date":"1396/10/05 15:32","price":580.13},{"date":"1396/10/05 16:08","price":580.38},{"date":"1396/10/05 16:32","price":580.13},{"date":"1396/10/05 17:00","price":582.38},{"date":"1396/10/05 17:32","price":583.5},{"date":"1396/10/05 18:00","price":585.13},{"date":"1396/10/05 18:32","price":584.88},{"date":"1396/10/05 19:00","price":585.88},{"date":"1396/10/05 19:32","price":595},{"date":"1396/10/05 20:00","price":598.13},{"date":"1396/10/05 20:32","price":598.75},{"date":"1396/10/05 21:00","price":597.88},{"date":"1396/10/05 21:32","price":598.63},{"date":"1396/10/05 22:08","price":598.88},{"date":"1396/10/05 22:40","price":599.63},{"date":"1396/10/05 23:00","price":598.88},{"date":"1396/10/05 23:32","price":599.13}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398