کمترین: 
1.968
بیشترین: 
2.0386
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0386
زمان: 
10/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 دی 1396 , 2.0386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 11:32","price":1.972},{"date":"1396/10/05 12:08","price":1.9739},{"date":"1396/10/05 12:32","price":1.9685},{"date":"1396/10/05 13:00","price":1.9688},{"date":"1396/10/05 13:32","price":1.9682},{"date":"1396/10/05 14:00","price":1.9697},{"date":"1396/10/05 14:40","price":1.9702},{"date":"1396/10/05 15:00","price":1.9684},{"date":"1396/10/05 15:32","price":1.9685},{"date":"1396/10/05 16:08","price":1.968},{"date":"1396/10/05 16:32","price":1.9691},{"date":"1396/10/05 17:00","price":1.9775},{"date":"1396/10/05 17:32","price":1.984},{"date":"1396/10/05 18:00","price":1.9921},{"date":"1396/10/05 18:32","price":1.9898},{"date":"1396/10/05 19:00","price":1.9933},{"date":"1396/10/05 19:32","price":2.0211},{"date":"1396/10/05 20:00","price":2.0335},{"date":"1396/10/05 20:32","price":2.0365},{"date":"1396/10/05 21:00","price":2.0327},{"date":"1396/10/05 21:32","price":2.0353},{"date":"1396/10/05 22:08","price":2.0347},{"date":"1396/10/05 22:40","price":2.0366},{"date":"1396/10/05 23:00","price":2.0352},{"date":"1396/10/05 23:32","price":2.0386}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398