کمترین: 
11098
بیشترین: 
11100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11100
زمان: 
10/5 10:10
قیمت دینار بحرین امروز 5 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 دی 1396 , 11100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":11098},{"date":"1396/10/05 10:10","price":11100}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398