کمترین: 
4179
بیشترین: 
4189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4189
زمان: 
10/5 15:30
قیمت دلار امروز 5 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 دی 1396 , 4189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 09:20","price":4180},{"date":"1396/10/05 10:10","price":4179},{"date":"1396/10/05 12:30","price":4180},{"date":"1396/10/05 12:40","price":4183},{"date":"1396/10/05 13:10","price":4186},{"date":"1396/10/05 13:20","price":4187},{"date":"1396/10/05 13:30","price":4184},{"date":"1396/10/05 13:40","price":4182},{"date":"1396/10/05 14:40","price":4187},{"date":"1396/10/05 15:30","price":4189}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398