کمترین: 
562
بیشترین: 
569.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566.63
زمان: 
9/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 آذر 1396 , 566.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 05:08","price":562},{"date":"1396/09/27 05:32","price":562.13},{"date":"1396/09/27 06:08","price":562.63},{"date":"1396/09/27 06:32","price":562.75},{"date":"1396/09/27 07:32","price":562.88},{"date":"1396/09/27 09:00","price":563.13},{"date":"1396/09/27 09:32","price":563.38},{"date":"1396/09/27 10:00","price":563.5},{"date":"1396/09/27 10:32","price":564.13},{"date":"1396/09/27 11:32","price":563.88},{"date":"1396/09/27 12:00","price":565.38},{"date":"1396/09/27 13:00","price":566.63},{"date":"1396/09/27 13:32","price":567.13},{"date":"1396/09/27 14:00","price":566.63},{"date":"1396/09/27 14:32","price":565.63},{"date":"1396/09/27 15:00","price":564.88},{"date":"1396/09/27 15:32","price":564.63},{"date":"1396/09/27 16:00","price":565.63},{"date":"1396/09/27 16:32","price":566.38},{"date":"1396/09/27 17:00","price":567.13},{"date":"1396/09/27 17:32","price":565.63},{"date":"1396/09/27 18:00","price":567.13},{"date":"1396/09/27 18:32","price":566.88},{"date":"1396/09/27 19:00","price":569.38},{"date":"1396/09/27 19:32","price":568.63},{"date":"1396/09/27 20:00","price":569.75},{"date":"1396/09/27 20:32","price":567.63},{"date":"1396/09/27 21:00","price":564.88},{"date":"1396/09/27 21:48","price":564.38},{"date":"1396/09/27 22:08","price":564.25},{"date":"1396/09/27 22:32","price":565.38},{"date":"1396/09/27 23:00","price":566.13},{"date":"1396/09/27 23:32","price":566.63}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398