کمترین: 
63.1
بیشترین: 
63.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.39
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 آذر 1396 , 63.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 05:08","price":63.27},{"date":"1396/09/27 05:32","price":63.28},{"date":"1396/09/27 06:08","price":63.33},{"date":"1396/09/27 06:32","price":63.34},{"date":"1396/09/27 07:00","price":63.35},{"date":"1396/09/27 07:32","price":63.38},{"date":"1396/09/27 08:00","price":63.4},{"date":"1396/09/27 08:32","price":63.38},{"date":"1396/09/27 09:32","price":63.42},{"date":"1396/09/27 10:00","price":63.49},{"date":"1396/09/27 10:32","price":63.62},{"date":"1396/09/27 11:08","price":63.65},{"date":"1396/09/27 12:00","price":63.72},{"date":"1396/09/27 12:32","price":63.73},{"date":"1396/09/27 13:00","price":63.8},{"date":"1396/09/27 13:32","price":63.88},{"date":"1396/09/27 14:00","price":63.78},{"date":"1396/09/27 14:32","price":63.53},{"date":"1396/09/27 15:00","price":63.41},{"date":"1396/09/27 15:32","price":63.34},{"date":"1396/09/27 16:00","price":63.42},{"date":"1396/09/27 16:32","price":63.48},{"date":"1396/09/27 17:00","price":63.57},{"date":"1396/09/27 17:32","price":63.42},{"date":"1396/09/27 18:00","price":63.51},{"date":"1396/09/27 18:32","price":63.44},{"date":"1396/09/27 19:00","price":63.66},{"date":"1396/09/27 19:32","price":63.55},{"date":"1396/09/27 20:00","price":63.67},{"date":"1396/09/27 20:32","price":63.45},{"date":"1396/09/27 21:00","price":63.14},{"date":"1396/09/27 21:48","price":63.1},{"date":"1396/09/27 22:32","price":63.15},{"date":"1396/09/27 23:00","price":63.27},{"date":"1396/09/27 23:32","price":63.39}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398