کمترین: 
2.641
بیشترین: 
2.768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.734
زمان: 
9/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 آذر 1396 , 2.734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 03:00","price":2.643},{"date":"1396/09/27 03:32","price":2.647},{"date":"1396/09/27 05:08","price":2.649},{"date":"1396/09/27 05:32","price":2.647},{"date":"1396/09/27 06:32","price":2.644},{"date":"1396/09/27 07:00","price":2.647},{"date":"1396/09/27 07:32","price":2.648},{"date":"1396/09/27 08:00","price":2.646},{"date":"1396/09/27 08:32","price":2.641},{"date":"1396/09/27 09:00","price":2.663},{"date":"1396/09/27 09:32","price":2.655},{"date":"1396/09/27 10:00","price":2.656},{"date":"1396/09/27 10:32","price":2.65},{"date":"1396/09/27 11:08","price":2.667},{"date":"1396/09/27 11:32","price":2.668},{"date":"1396/09/27 12:00","price":2.671},{"date":"1396/09/27 12:32","price":2.678},{"date":"1396/09/27 13:00","price":2.679},{"date":"1396/09/27 13:32","price":2.684},{"date":"1396/09/27 14:00","price":2.687},{"date":"1396/09/27 14:32","price":2.699},{"date":"1396/09/27 15:00","price":2.684},{"date":"1396/09/27 15:32","price":2.686},{"date":"1396/09/27 16:00","price":2.689},{"date":"1396/09/27 16:32","price":2.708},{"date":"1396/09/27 17:00","price":2.719},{"date":"1396/09/27 17:32","price":2.721},{"date":"1396/09/27 18:00","price":2.742},{"date":"1396/09/27 18:32","price":2.748},{"date":"1396/09/27 19:00","price":2.76},{"date":"1396/09/27 19:32","price":2.764},{"date":"1396/09/27 20:00","price":2.768},{"date":"1396/09/27 20:32","price":2.761},{"date":"1396/09/27 21:00","price":2.748},{"date":"1396/09/27 21:48","price":2.757},{"date":"1396/09/27 22:08","price":2.766},{"date":"1396/09/27 22:32","price":2.761},{"date":"1396/09/27 23:00","price":2.765},{"date":"1396/09/27 23:32","price":2.734}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398