کمترین: 
1.6544
بیشترین: 
1.6824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6713
زمان: 
9/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 27 آذر 1396 , 1.6713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 03:00","price":1.6593},{"date":"1396/09/27 03:32","price":1.6591},{"date":"1396/09/27 04:00","price":1.6569},{"date":"1396/09/27 04:32","price":1.6544},{"date":"1396/09/27 05:08","price":1.6545},{"date":"1396/09/27 06:08","price":1.6548},{"date":"1396/09/27 06:32","price":1.6557},{"date":"1396/09/27 07:00","price":1.6564},{"date":"1396/09/27 07:32","price":1.6565},{"date":"1396/09/27 08:00","price":1.6568},{"date":"1396/09/27 08:32","price":1.6569},{"date":"1396/09/27 09:00","price":1.6567},{"date":"1396/09/27 09:32","price":1.6581},{"date":"1396/09/27 10:00","price":1.6604},{"date":"1396/09/27 10:32","price":1.6626},{"date":"1396/09/27 11:08","price":1.6638},{"date":"1396/09/27 11:32","price":1.6643},{"date":"1396/09/27 12:00","price":1.6677},{"date":"1396/09/27 12:32","price":1.669},{"date":"1396/09/27 13:00","price":1.6732},{"date":"1396/09/27 13:32","price":1.6756},{"date":"1396/09/27 14:00","price":1.6748},{"date":"1396/09/27 14:32","price":1.67},{"date":"1396/09/27 15:00","price":1.6679},{"date":"1396/09/27 15:32","price":1.6645},{"date":"1396/09/27 16:00","price":1.6677},{"date":"1396/09/27 17:00","price":1.6699},{"date":"1396/09/27 17:32","price":1.667},{"date":"1396/09/27 18:00","price":1.6696},{"date":"1396/09/27 18:32","price":1.6687},{"date":"1396/09/27 19:00","price":1.6779},{"date":"1396/09/27 19:32","price":1.6777},{"date":"1396/09/27 20:00","price":1.6824},{"date":"1396/09/27 20:32","price":1.6739},{"date":"1396/09/27 21:00","price":1.6651},{"date":"1396/09/27 21:48","price":1.67},{"date":"1396/09/27 22:08","price":1.6688},{"date":"1396/09/27 22:32","price":1.6711},{"date":"1396/09/27 23:00","price":1.671},{"date":"1396/09/27 23:32","price":1.6713}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398