کمترین: 
1.9059
بیشترین: 
1.9379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9248
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 آذر 1396 , 1.9248 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 03:00","price":1.9103},{"date":"1396/09/27 03:32","price":1.9095},{"date":"1396/09/27 04:00","price":1.909},{"date":"1396/09/27 04:32","price":1.907},{"date":"1396/09/27 05:08","price":1.9063},{"date":"1396/09/27 05:32","price":1.9059},{"date":"1396/09/27 06:08","price":1.9072},{"date":"1396/09/27 06:32","price":1.9076},{"date":"1396/09/27 07:00","price":1.9085},{"date":"1396/09/27 07:32","price":1.9084},{"date":"1396/09/27 08:00","price":1.9086},{"date":"1396/09/27 08:32","price":1.9087},{"date":"1396/09/27 09:00","price":1.9088},{"date":"1396/09/27 09:32","price":1.91},{"date":"1396/09/27 10:00","price":1.9109},{"date":"1396/09/27 10:32","price":1.9136},{"date":"1396/09/27 11:08","price":1.9131},{"date":"1396/09/27 11:32","price":1.9132},{"date":"1396/09/27 12:00","price":1.9164},{"date":"1396/09/27 12:32","price":1.9165},{"date":"1396/09/27 13:00","price":1.9225},{"date":"1396/09/27 13:32","price":1.9242},{"date":"1396/09/27 14:00","price":1.9222},{"date":"1396/09/27 14:32","price":1.9192},{"date":"1396/09/27 15:00","price":1.9156},{"date":"1396/09/27 15:32","price":1.915},{"date":"1396/09/27 16:00","price":1.9194},{"date":"1396/09/27 16:32","price":1.921},{"date":"1396/09/27 17:00","price":1.9237},{"date":"1396/09/27 17:32","price":1.9215},{"date":"1396/09/27 18:00","price":1.9275},{"date":"1396/09/27 18:32","price":1.9282},{"date":"1396/09/27 19:00","price":1.9356},{"date":"1396/09/27 19:32","price":1.934},{"date":"1396/09/27 20:00","price":1.9379},{"date":"1396/09/27 20:32","price":1.9305},{"date":"1396/09/27 21:00","price":1.9191},{"date":"1396/09/27 21:48","price":1.9167},{"date":"1396/09/27 22:08","price":1.9158},{"date":"1396/09/27 22:32","price":1.9213},{"date":"1396/09/27 23:00","price":1.9247},{"date":"1396/09/27 23:32","price":1.9248}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398