کمترین: 
56.97
بیشترین: 
57.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.23
زمان: 
9/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 آذر 1396 , 57.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 03:00","price":57.42},{"date":"1396/09/27 03:32","price":57.44},{"date":"1396/09/27 04:00","price":57.41},{"date":"1396/09/27 04:32","price":57.37},{"date":"1396/09/27 06:08","price":57.4},{"date":"1396/09/27 06:32","price":57.39},{"date":"1396/09/27 07:00","price":57.4},{"date":"1396/09/27 07:32","price":57.43},{"date":"1396/09/27 08:00","price":57.44},{"date":"1396/09/27 08:32","price":57.42},{"date":"1396/09/27 09:32","price":57.47},{"date":"1396/09/27 10:00","price":57.62},{"date":"1396/09/27 10:32","price":57.64},{"date":"1396/09/27 11:08","price":57.67},{"date":"1396/09/27 11:32","price":57.66},{"date":"1396/09/27 12:00","price":57.74},{"date":"1396/09/27 12:32","price":57.73},{"date":"1396/09/27 13:32","price":57.78},{"date":"1396/09/27 14:00","price":57.73},{"date":"1396/09/27 14:32","price":57.66},{"date":"1396/09/27 15:00","price":57.56},{"date":"1396/09/27 15:32","price":57.48},{"date":"1396/09/27 16:00","price":57.55},{"date":"1396/09/27 16:32","price":57.56},{"date":"1396/09/27 17:00","price":57.63},{"date":"1396/09/27 17:32","price":57.58},{"date":"1396/09/27 18:00","price":57.64},{"date":"1396/09/27 18:32","price":57.39},{"date":"1396/09/27 19:00","price":57.59},{"date":"1396/09/27 19:32","price":57.47},{"date":"1396/09/27 20:00","price":57.61},{"date":"1396/09/27 20:32","price":57.45},{"date":"1396/09/27 21:00","price":57.06},{"date":"1396/09/27 21:48","price":56.97},{"date":"1396/09/27 22:08","price":56.99},{"date":"1396/09/27 22:32","price":57.02},{"date":"1396/09/27 23:00","price":57.12},{"date":"1396/09/27 23:32","price":57.23}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398