کمترین: 
710
بیشترین: 
762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
757.8
زمان: 
9/27 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 آذر 1396 , 757.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/27 00:00","price":725},{"date":"1396/09/27 00:30","price":723},{"date":"1396/09/27 01:00","price":726.4},{"date":"1396/09/27 02:00","price":727},{"date":"1396/09/27 02:30","price":723.47},{"date":"1396/09/27 03:00","price":722},{"date":"1396/09/27 03:30","price":723.68},{"date":"1396/09/27 04:00","price":723.24},{"date":"1396/09/27 04:30","price":712.21},{"date":"1396/09/27 08:00","price":713.28},{"date":"1396/09/27 08:30","price":720.61},{"date":"1396/09/27 09:00","price":717},{"date":"1396/09/27 09:30","price":714.71},{"date":"1396/09/27 10:00","price":714},{"date":"1396/09/27 10:30","price":715},{"date":"1396/09/27 14:00","price":717.2},{"date":"1396/09/27 14:30","price":723.1},{"date":"1396/09/27 15:00","price":735},{"date":"1396/09/27 15:30","price":745},{"date":"1396/09/27 16:30","price":736.42},{"date":"1396/09/27 17:00","price":728},{"date":"1396/09/27 17:30","price":725.93},{"date":"1396/09/27 18:00","price":710},{"date":"1396/09/27 18:30","price":717},{"date":"1396/09/27 19:00","price":729},{"date":"1396/09/27 20:00","price":726.36},{"date":"1396/09/27 20:30","price":731.99},{"date":"1396/09/27 21:00","price":734.85},{"date":"1396/09/27 22:00","price":737},{"date":"1396/09/27 22:30","price":752},{"date":"1396/09/27 23:00","price":762},{"date":"1396/09/27 23:30","price":757.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398