کمترین: 
57.33
بیشترین: 
57.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.33
زمان: 
9/26 14:32
قیمت نفت سبک امروز 26 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 آذر 1396 , 57.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 14:32","price":57.33}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398