کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
9/26 23:56
قیمت امروز 26 آذر 1396
قیمت در تاریخ 26 آذر 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 12:10","price":0},{"date":"1396/09/26 12:10","price":0},{"date":"1396/09/26 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 12:20","price":0},{"date":"1396/09/26 12:20","price":0},{"date":"1396/09/26 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 12:30","price":0},{"date":"1396/09/26 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 12:40","price":0},{"date":"1396/09/26 12:40","price":0},{"date":"1396/09/26 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 12:50","price":0},{"date":"1396/09/26 12:50","price":0},{"date":"1396/09/26 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:00","price":0},{"date":"1396/09/26 13:00","price":0},{"date":"1396/09/26 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:10","price":0},{"date":"1396/09/26 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:20","price":0},{"date":"1396/09/26 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:30","price":0},{"date":"1396/09/26 13:30","price":0},{"date":"1396/09/26 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:40","price":0},{"date":"1396/09/26 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 13:50","price":0},{"date":"1396/09/26 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:00","price":0},{"date":"1396/09/26 14:00","price":0},{"date":"1396/09/26 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:10","price":0},{"date":"1396/09/26 14:10","price":0},{"date":"1396/09/26 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:20","price":0},{"date":"1396/09/26 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:30","price":0},{"date":"1396/09/26 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:40","price":0},{"date":"1396/09/26 14:40","price":0},{"date":"1396/09/26 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 14:50","price":0},{"date":"1396/09/26 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:00","price":0},{"date":"1396/09/26 15:00","price":0},{"date":"1396/09/26 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:10","price":0},{"date":"1396/09/26 15:10","price":0},{"date":"1396/09/26 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:20","price":0},{"date":"1396/09/26 15:20","price":0},{"date":"1396/09/26 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:30","price":0},{"date":"1396/09/26 15:30","price":0},{"date":"1396/09/26 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:40","price":0},{"date":"1396/09/26 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 15:50","price":0},{"date":"1396/09/26 15:50","price":0},{"date":"1396/09/26 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:00","price":0},{"date":"1396/09/26 16:00","price":0},{"date":"1396/09/26 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:10","price":0},{"date":"1396/09/26 16:10","price":0},{"date":"1396/09/26 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:20","price":0},{"date":"1396/09/26 16:20","price":0},{"date":"1396/09/26 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:30","price":0},{"date":"1396/09/26 16:30","price":0},{"date":"1396/09/26 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:40","price":0},{"date":"1396/09/26 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 16:50","price":0},{"date":"1396/09/26 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:00","price":0},{"date":"1396/09/26 17:00","price":0},{"date":"1396/09/26 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:10","price":0},{"date":"1396/09/26 17:10","price":0},{"date":"1396/09/26 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:20","price":0},{"date":"1396/09/26 17:20","price":0},{"date":"1396/09/26 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:30","price":0},{"date":"1396/09/26 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:40","price":0},{"date":"1396/09/26 17:40","price":0},{"date":"1396/09/26 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 17:50","price":0},{"date":"1396/09/26 17:50","price":0},{"date":"1396/09/26 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:00","price":0},{"date":"1396/09/26 18:00","price":0},{"date":"1396/09/26 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:10","price":0},{"date":"1396/09/26 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:20","price":0},{"date":"1396/09/26 18:20","price":0},{"date":"1396/09/26 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:30","price":0},{"date":"1396/09/26 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:40","price":0},{"date":"1396/09/26 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 18:50","price":0},{"date":"1396/09/26 18:50","price":0},{"date":"1396/09/26 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:00","price":0},{"date":"1396/09/26 19:00","price":0},{"date":"1396/09/26 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:10","price":0},{"date":"1396/09/26 19:10","price":0},{"date":"1396/09/26 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:20","price":0},{"date":"1396/09/26 19:20","price":0},{"date":"1396/09/26 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:30","price":0},{"date":"1396/09/26 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:40","price":0},{"date":"1396/09/26 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 19:50","price":0},{"date":"1396/09/26 19:50","price":0},{"date":"1396/09/26 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:00","price":0},{"date":"1396/09/26 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:10","price":0},{"date":"1396/09/26 20:10","price":0},{"date":"1396/09/26 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:20","price":0},{"date":"1396/09/26 20:20","price":0},{"date":"1396/09/26 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:30","price":0},{"date":"1396/09/26 20:30","price":0},{"date":"1396/09/26 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:40","price":0},{"date":"1396/09/26 20:40","price":0},{"date":"1396/09/26 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 20:50","price":0},{"date":"1396/09/26 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:00","price":0},{"date":"1396/09/26 21:00","price":0},{"date":"1396/09/26 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:10","price":0},{"date":"1396/09/26 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:20","price":0},{"date":"1396/09/26 21:20","price":0},{"date":"1396/09/26 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:30","price":0},{"date":"1396/09/26 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:40","price":0},{"date":"1396/09/26 21:40","price":0},{"date":"1396/09/26 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 21:50","price":0},{"date":"1396/09/26 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:00","price":0},{"date":"1396/09/26 22:00","price":0},{"date":"1396/09/26 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:10","price":0},{"date":"1396/09/26 22:10","price":0},{"date":"1396/09/26 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:20","price":0},{"date":"1396/09/26 22:20","price":0},{"date":"1396/09/26 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:30","price":0},{"date":"1396/09/26 22:30","price":0},{"date":"1396/09/26 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:40","price":0},{"date":"1396/09/26 22:40","price":0},{"date":"1396/09/26 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 22:50","price":0},{"date":"1396/09/26 22:50","price":0},{"date":"1396/09/26 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:00","price":0},{"date":"1396/09/26 23:00","price":0},{"date":"1396/09/26 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:10","price":0},{"date":"1396/09/26 23:10","price":0},{"date":"1396/09/26 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:20","price":0},{"date":"1396/09/26 23:20","price":0},{"date":"1396/09/26 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:30","price":0},{"date":"1396/09/26 23:30","price":0},{"date":"1396/09/26 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:40","price":0},{"date":"1396/09/26 23:40","price":0},{"date":"1396/09/26 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/26 23:50","price":0},{"date":"1396/09/26 23:50","price":0},{"date":"1396/09/26 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398