کمترین: 
11125
بیشترین: 
11150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11125
زمان: 
9/26 12:30
قیمت دینار بحرین امروز 26 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 آذر 1396 , 11125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":11142},{"date":"1396/09/26 11:40","price":11150},{"date":"1396/09/26 12:30","price":11125}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398