کمترین: 
13795
بیشترین: 
13890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13890
زمان: 
9/26 14:00
قیمت دینار کویت امروز 26 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 آذر 1396 , 13890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 11:30","price":13795},{"date":"1396/09/26 11:40","price":13890},{"date":"1396/09/26 12:10","price":13880},{"date":"1396/09/26 12:30","price":13855},{"date":"1396/09/26 14:00","price":13890}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398