کمترین: 
685.84
بیشترین: 
729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722
زمان: 
9/26 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 آذر 1396 , 722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/26 00:00","price":685.84},{"date":"1396/09/26 00:30","price":685.94},{"date":"1396/09/26 01:00","price":690},{"date":"1396/09/26 02:00","price":688},{"date":"1396/09/26 02:30","price":690},{"date":"1396/09/26 03:00","price":688},{"date":"1396/09/26 03:30","price":688.6},{"date":"1396/09/26 05:00","price":699.09},{"date":"1396/09/26 05:30","price":691.4},{"date":"1396/09/26 06:00","price":693.5},{"date":"1396/09/26 06:30","price":696.5},{"date":"1396/09/26 07:00","price":697.59},{"date":"1396/09/26 07:30","price":705},{"date":"1396/09/26 08:00","price":709},{"date":"1396/09/26 08:30","price":711.4},{"date":"1396/09/26 09:00","price":711.58},{"date":"1396/09/26 10:00","price":709},{"date":"1396/09/26 10:30","price":707},{"date":"1396/09/26 11:30","price":708.98},{"date":"1396/09/26 12:00","price":709.32},{"date":"1396/09/26 12:30","price":711},{"date":"1396/09/26 13:30","price":709},{"date":"1396/09/26 14:30","price":709.31},{"date":"1396/09/26 15:00","price":712.9},{"date":"1396/09/26 15:30","price":712},{"date":"1396/09/26 17:00","price":711},{"date":"1396/09/26 17:30","price":710},{"date":"1396/09/26 18:00","price":713.08},{"date":"1396/09/26 18:30","price":711},{"date":"1396/09/26 19:00","price":710},{"date":"1396/09/26 20:00","price":711},{"date":"1396/09/26 20:30","price":708.5},{"date":"1396/09/26 21:00","price":709.96},{"date":"1396/09/26 21:30","price":714.5},{"date":"1396/09/26 22:00","price":717},{"date":"1396/09/26 22:30","price":729},{"date":"1396/09/26 23:00","price":726.22},{"date":"1396/09/26 23:30","price":722}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398