کمترین: 
5003
بیشترین: 
5035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5003
زمان: 
9/25 15:20
قیمت یورو امروز 25 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 آذر 1396 , 5003 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 10:10","price":5035},{"date":"1396/09/25 10:40","price":5030},{"date":"1396/09/25 11:30","price":5028},{"date":"1396/09/25 11:50","price":5025},{"date":"1396/09/25 12:00","price":5020},{"date":"1396/09/25 12:30","price":5018},{"date":"1396/09/25 13:00","price":5015},{"date":"1396/09/25 13:20","price":5014},{"date":"1396/09/25 13:30","price":5013},{"date":"1396/09/25 13:40","price":5012},{"date":"1396/09/25 13:50","price":5009},{"date":"1396/09/25 14:20","price":5008},{"date":"1396/09/25 15:20","price":5003}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398