کمترین: 
57.31
بیشترین: 
57.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.34
زمان: 
9/25 01:00
قیمت نفت سبک امروز 25 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 آذر 1396 , 57.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:32","price":57.31},{"date":"1396/09/25 01:00","price":57.34}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398