کمترین: 
1
بیشترین: 
552524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
548108
زمان: 
9/25 20:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 25 آذر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 25 آذر 1396 , 548108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":552326},{"date":"1396/09/25 00:05","price":1},{"date":"1396/09/25 00:10","price":552524},{"date":"1396/09/25 00:15","price":552414},{"date":"1396/09/25 00:30","price":552370},{"date":"1396/09/25 00:35","price":552414},{"date":"1396/09/25 00:40","price":552326},{"date":"1396/09/25 00:50","price":552370},{"date":"1396/09/25 00:55","price":552326},{"date":"1396/09/25 01:00","price":552370},{"date":"1396/09/25 01:35","price":552238},{"date":"1396/09/25 17:10","price":548370},{"date":"1396/09/25 17:15","price":548239},{"date":"1396/09/25 17:25","price":548370},{"date":"1396/09/25 17:30","price":548435},{"date":"1396/09/25 17:40","price":548239},{"date":"1396/09/25 17:45","price":548370},{"date":"1396/09/25 17:50","price":548304},{"date":"1396/09/25 18:00","price":547911},{"date":"1396/09/25 18:20","price":548108},{"date":"1396/09/25 18:25","price":548239},{"date":"1396/09/25 18:30","price":548042},{"date":"1396/09/25 18:35","price":548108},{"date":"1396/09/25 18:40","price":548173},{"date":"1396/09/25 18:45","price":547976},{"date":"1396/09/25 18:50","price":548042},{"date":"1396/09/25 18:55","price":547976},{"date":"1396/09/25 19:00","price":548042},{"date":"1396/09/25 19:10","price":547976},{"date":"1396/09/25 19:15","price":548042},{"date":"1396/09/25 19:20","price":548108},{"date":"1396/09/25 19:30","price":548173},{"date":"1396/09/25 19:35","price":548239},{"date":"1396/09/25 19:55","price":548304},{"date":"1396/09/25 20:00","price":548173},{"date":"1396/09/25 20:05","price":548108}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398