کمترین: 
676.87
بیشترین: 
698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
682.23
زمان: 
9/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 آذر 1396 , 682.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":679},{"date":"1396/09/25 00:30","price":679.25},{"date":"1396/09/25 01:00","price":680.59},{"date":"1396/09/25 02:00","price":676.87},{"date":"1396/09/25 02:30","price":677.41},{"date":"1396/09/25 03:00","price":680},{"date":"1396/09/25 03:30","price":676.87},{"date":"1396/09/25 04:00","price":682.79},{"date":"1396/09/25 04:30","price":686.76},{"date":"1396/09/25 05:00","price":688},{"date":"1396/09/25 05:30","price":698},{"date":"1396/09/25 06:00","price":696.79},{"date":"1396/09/25 06:30","price":694.97},{"date":"1396/09/25 07:00","price":690},{"date":"1396/09/25 07:30","price":686.54},{"date":"1396/09/25 08:00","price":688.22},{"date":"1396/09/25 08:30","price":690},{"date":"1396/09/25 09:00","price":694},{"date":"1396/09/25 09:30","price":693},{"date":"1396/09/25 10:00","price":691},{"date":"1396/09/25 11:00","price":683.92},{"date":"1396/09/25 11:30","price":687},{"date":"1396/09/25 12:00","price":695.99},{"date":"1396/09/25 12:30","price":691},{"date":"1396/09/25 14:00","price":687},{"date":"1396/09/25 14:30","price":682.29},{"date":"1396/09/25 15:00","price":686.1},{"date":"1396/09/25 15:30","price":688.63},{"date":"1396/09/25 16:00","price":691},{"date":"1396/09/25 16:30","price":691.99},{"date":"1396/09/25 17:00","price":685.04},{"date":"1396/09/25 17:30","price":688},{"date":"1396/09/25 18:00","price":688.75},{"date":"1396/09/25 18:30","price":684.51},{"date":"1396/09/25 19:30","price":686},{"date":"1396/09/25 20:00","price":686.01},{"date":"1396/09/25 20:30","price":690},{"date":"1396/09/25 21:00","price":687.8},{"date":"1396/09/25 21:30","price":689.5},{"date":"1396/09/25 22:00","price":690},{"date":"1396/09/25 22:30","price":688},{"date":"1396/09/25 23:00","price":684.3},{"date":"1396/09/25 23:30","price":682.23}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398