کمترین: 
1.9048
بیشترین: 
1.9077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9056
زمان: 
9/25 02:00
قیمت نفت کوره امروز 25 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 آذر 1396 , 1.9056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/25 00:00","price":1.9077},{"date":"1396/09/25 00:32","price":1.9062},{"date":"1396/09/25 01:00","price":1.9048},{"date":"1396/09/25 02:00","price":1.9056}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398