کمترین: 
2.596
بیشترین: 
2.726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.615
زمان: 
9/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 آذر 1396 , 2.615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":2.689},{"date":"1396/09/24 00:32","price":2.688},{"date":"1396/09/24 02:00","price":2.686},{"date":"1396/09/24 03:08","price":2.688},{"date":"1396/09/24 03:32","price":2.691},{"date":"1396/09/24 04:32","price":2.688},{"date":"1396/09/24 05:00","price":2.691},{"date":"1396/09/24 06:00","price":2.692},{"date":"1396/09/24 06:32","price":2.696},{"date":"1396/09/24 07:08","price":2.699},{"date":"1396/09/24 07:32","price":2.7},{"date":"1396/09/24 08:08","price":2.699},{"date":"1396/09/24 08:32","price":2.694},{"date":"1396/09/24 09:00","price":2.688},{"date":"1396/09/24 09:32","price":2.695},{"date":"1396/09/24 10:32","price":2.675},{"date":"1396/09/24 11:00","price":2.672},{"date":"1396/09/24 11:32","price":2.707},{"date":"1396/09/24 12:00","price":2.708},{"date":"1396/09/24 12:32","price":2.712},{"date":"1396/09/24 13:00","price":2.716},{"date":"1396/09/24 13:40","price":2.718},{"date":"1396/09/24 14:08","price":2.716},{"date":"1396/09/24 14:32","price":2.726},{"date":"1396/09/24 15:00","price":2.716},{"date":"1396/09/24 15:32","price":2.724},{"date":"1396/09/24 16:00","price":2.72},{"date":"1396/09/24 16:32","price":2.712},{"date":"1396/09/24 17:00","price":2.702},{"date":"1396/09/24 17:32","price":2.704},{"date":"1396/09/24 18:08","price":2.683},{"date":"1396/09/24 18:32","price":2.687},{"date":"1396/09/24 19:00","price":2.675},{"date":"1396/09/24 19:32","price":2.667},{"date":"1396/09/24 20:00","price":2.655},{"date":"1396/09/24 20:32","price":2.635},{"date":"1396/09/24 21:00","price":2.607},{"date":"1396/09/24 21:32","price":2.604},{"date":"1396/09/24 22:00","price":2.596},{"date":"1396/09/24 22:32","price":2.602},{"date":"1396/09/24 23:00","price":2.608},{"date":"1396/09/24 23:32","price":2.615}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398