کمترین: 
1.6574
بیشترین: 
1.6844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6576
زمان: 
9/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 آذر 1396 , 1.6576 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":1.6764},{"date":"1396/09/24 00:32","price":1.6759},{"date":"1396/09/24 01:00","price":1.6789},{"date":"1396/09/24 02:00","price":1.6767},{"date":"1396/09/24 03:08","price":1.6742},{"date":"1396/09/24 03:32","price":1.6739},{"date":"1396/09/24 04:00","price":1.6727},{"date":"1396/09/24 04:32","price":1.6739},{"date":"1396/09/24 05:00","price":1.6738},{"date":"1396/09/24 05:32","price":1.6745},{"date":"1396/09/24 06:00","price":1.6758},{"date":"1396/09/24 06:32","price":1.677},{"date":"1396/09/24 07:08","price":1.6781},{"date":"1396/09/24 07:32","price":1.6775},{"date":"1396/09/24 08:08","price":1.6786},{"date":"1396/09/24 08:32","price":1.679},{"date":"1396/09/24 09:00","price":1.6785},{"date":"1396/09/24 09:32","price":1.6784},{"date":"1396/09/24 10:08","price":1.679},{"date":"1396/09/24 10:32","price":1.6808},{"date":"1396/09/24 11:00","price":1.6816},{"date":"1396/09/24 11:32","price":1.6813},{"date":"1396/09/24 12:00","price":1.6833},{"date":"1396/09/24 12:32","price":1.6844},{"date":"1396/09/24 13:00","price":1.6769},{"date":"1396/09/24 13:40","price":1.6747},{"date":"1396/09/24 14:08","price":1.6764},{"date":"1396/09/24 14:32","price":1.6812},{"date":"1396/09/24 15:00","price":1.6837},{"date":"1396/09/24 16:00","price":1.6839},{"date":"1396/09/24 16:32","price":1.6777},{"date":"1396/09/24 17:00","price":1.6801},{"date":"1396/09/24 17:32","price":1.6811},{"date":"1396/09/24 18:08","price":1.6829},{"date":"1396/09/24 18:32","price":1.6801},{"date":"1396/09/24 19:00","price":1.6743},{"date":"1396/09/24 19:32","price":1.671},{"date":"1396/09/24 20:00","price":1.6716},{"date":"1396/09/24 20:32","price":1.6697},{"date":"1396/09/24 21:00","price":1.6685},{"date":"1396/09/24 21:32","price":1.6692},{"date":"1396/09/24 22:00","price":1.6663},{"date":"1396/09/24 22:32","price":1.6655},{"date":"1396/09/24 23:00","price":1.6574},{"date":"1396/09/24 23:32","price":1.6576}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398