کمترین: 
560.63
بیشترین: 
566.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.13
زمان: 
9/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 آذر 1396 , 562.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":561.63},{"date":"1396/09/24 01:00","price":562.25},{"date":"1396/09/24 02:00","price":561.63},{"date":"1396/09/24 05:00","price":560.63},{"date":"1396/09/24 05:32","price":561.13},{"date":"1396/09/24 06:00","price":561.63},{"date":"1396/09/24 07:32","price":561.25},{"date":"1396/09/24 08:08","price":561.88},{"date":"1396/09/24 08:32","price":562.13},{"date":"1396/09/24 09:00","price":561.63},{"date":"1396/09/24 09:32","price":561.88},{"date":"1396/09/24 10:32","price":562.63},{"date":"1396/09/24 11:32","price":562.88},{"date":"1396/09/24 12:00","price":563.63},{"date":"1396/09/24 12:32","price":563.88},{"date":"1396/09/24 13:00","price":562},{"date":"1396/09/24 13:40","price":561.38},{"date":"1396/09/24 14:08","price":562.13},{"date":"1396/09/24 14:32","price":563.5},{"date":"1396/09/24 15:00","price":564.38},{"date":"1396/09/24 15:32","price":564.75},{"date":"1396/09/24 16:00","price":565.13},{"date":"1396/09/24 16:32","price":563.25},{"date":"1396/09/24 17:00","price":564.5},{"date":"1396/09/24 17:32","price":565.38},{"date":"1396/09/24 18:08","price":566.38},{"date":"1396/09/24 18:32","price":565.63},{"date":"1396/09/24 19:00","price":563.88},{"date":"1396/09/24 19:32","price":564.38},{"date":"1396/09/24 20:00","price":563.63},{"date":"1396/09/24 20:32","price":562.63},{"date":"1396/09/24 21:32","price":563},{"date":"1396/09/24 22:00","price":562.13},{"date":"1396/09/24 22:32","price":562.63},{"date":"1396/09/24 23:00","price":561.38},{"date":"1396/09/24 23:32","price":562.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398