کمترین: 
1.9034
بیشترین: 
1.9257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9074
زمان: 
9/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 آذر 1396 , 1.9074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":1.9101},{"date":"1396/09/24 00:32","price":1.9103},{"date":"1396/09/24 01:00","price":1.9121},{"date":"1396/09/24 02:00","price":1.9106},{"date":"1396/09/24 03:08","price":1.9109},{"date":"1396/09/24 03:32","price":1.9114},{"date":"1396/09/24 04:00","price":1.9104},{"date":"1396/09/24 04:32","price":1.9107},{"date":"1396/09/24 05:00","price":1.9083},{"date":"1396/09/24 06:00","price":1.9095},{"date":"1396/09/24 06:32","price":1.9104},{"date":"1396/09/24 07:08","price":1.9105},{"date":"1396/09/24 07:32","price":1.9085},{"date":"1396/09/24 08:08","price":1.9107},{"date":"1396/09/24 08:32","price":1.9112},{"date":"1396/09/24 09:00","price":1.91},{"date":"1396/09/24 09:32","price":1.9102},{"date":"1396/09/24 10:08","price":1.9109},{"date":"1396/09/24 10:32","price":1.9128},{"date":"1396/09/24 11:32","price":1.9129},{"date":"1396/09/24 12:00","price":1.9166},{"date":"1396/09/24 12:32","price":1.916},{"date":"1396/09/24 13:00","price":1.9106},{"date":"1396/09/24 13:40","price":1.9086},{"date":"1396/09/24 14:08","price":1.9104},{"date":"1396/09/24 14:32","price":1.9149},{"date":"1396/09/24 15:00","price":1.9169},{"date":"1396/09/24 15:32","price":1.9179},{"date":"1396/09/24 16:00","price":1.9187},{"date":"1396/09/24 16:32","price":1.9124},{"date":"1396/09/24 17:00","price":1.9194},{"date":"1396/09/24 17:32","price":1.9227},{"date":"1396/09/24 18:08","price":1.9257},{"date":"1396/09/24 18:32","price":1.9233},{"date":"1396/09/24 19:00","price":1.9171},{"date":"1396/09/24 19:32","price":1.9177},{"date":"1396/09/24 20:00","price":1.9152},{"date":"1396/09/24 20:32","price":1.9067},{"date":"1396/09/24 21:00","price":1.9047},{"date":"1396/09/24 21:32","price":1.9083},{"date":"1396/09/24 22:00","price":1.9056},{"date":"1396/09/24 22:32","price":1.9084},{"date":"1396/09/24 23:00","price":1.9034},{"date":"1396/09/24 23:32","price":1.9074}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398