کمترین: 
63.2
بیشترین: 
63.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.23
زمان: 
9/24 23:00
قیمت نفت برنت امروز 24 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 آذر 1396 , 63.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":63.34},{"date":"1396/09/24 00:32","price":63.38},{"date":"1396/09/24 01:00","price":63.47},{"date":"1396/09/24 02:00","price":63.41},{"date":"1396/09/24 03:08","price":63.4},{"date":"1396/09/24 05:00","price":63.29},{"date":"1396/09/24 05:32","price":63.27},{"date":"1396/09/24 06:00","price":63.34},{"date":"1396/09/24 06:32","price":63.33},{"date":"1396/09/24 07:32","price":63.28},{"date":"1396/09/24 08:08","price":63.35},{"date":"1396/09/24 08:32","price":63.37},{"date":"1396/09/24 09:00","price":63.31},{"date":"1396/09/24 09:32","price":63.3},{"date":"1396/09/24 10:08","price":63.34},{"date":"1396/09/24 10:32","price":63.45},{"date":"1396/09/24 11:32","price":63.48},{"date":"1396/09/24 12:00","price":63.52},{"date":"1396/09/24 12:32","price":63.6},{"date":"1396/09/24 13:00","price":63.33},{"date":"1396/09/24 13:40","price":63.21},{"date":"1396/09/24 14:08","price":63.27},{"date":"1396/09/24 14:32","price":63.35},{"date":"1396/09/24 15:00","price":63.44},{"date":"1396/09/24 15:32","price":63.45},{"date":"1396/09/24 16:00","price":63.48},{"date":"1396/09/24 16:32","price":63.27},{"date":"1396/09/24 17:00","price":63.37},{"date":"1396/09/24 17:32","price":63.47},{"date":"1396/09/24 18:08","price":63.55},{"date":"1396/09/24 18:32","price":63.4},{"date":"1396/09/24 19:00","price":63.27},{"date":"1396/09/24 19:32","price":63.29},{"date":"1396/09/24 20:00","price":63.34},{"date":"1396/09/24 20:32","price":63.3},{"date":"1396/09/24 21:00","price":63.2},{"date":"1396/09/24 21:32","price":63.26},{"date":"1396/09/24 22:00","price":63.23},{"date":"1396/09/24 22:32","price":63.3},{"date":"1396/09/24 23:00","price":63.23}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398