کمترین: 
57.06
بیشترین: 
57.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.3
زمان: 
9/24 22:32
قیمت نفت سبک امروز 24 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 آذر 1396 , 57.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/24 00:08","price":57.06},{"date":"1396/09/24 00:32","price":57.12},{"date":"1396/09/24 01:00","price":57.2},{"date":"1396/09/24 02:00","price":57.17},{"date":"1396/09/24 03:08","price":57.08},{"date":"1396/09/24 03:32","price":57.12},{"date":"1396/09/24 05:00","price":57.09},{"date":"1396/09/24 05:32","price":57.11},{"date":"1396/09/24 06:00","price":57.12},{"date":"1396/09/24 06:32","price":57.17},{"date":"1396/09/24 07:08","price":57.16},{"date":"1396/09/24 07:32","price":57.14},{"date":"1396/09/24 08:08","price":57.2},{"date":"1396/09/24 08:32","price":57.19},{"date":"1396/09/24 09:00","price":57.17},{"date":"1396/09/24 09:32","price":57.16},{"date":"1396/09/24 10:32","price":57.2},{"date":"1396/09/24 11:32","price":57.3},{"date":"1396/09/24 12:00","price":57.38},{"date":"1396/09/24 12:32","price":57.39},{"date":"1396/09/24 13:00","price":57.24},{"date":"1396/09/24 13:40","price":57.22},{"date":"1396/09/24 14:08","price":57.28},{"date":"1396/09/24 14:32","price":57.34},{"date":"1396/09/24 15:00","price":57.4},{"date":"1396/09/24 15:32","price":57.37},{"date":"1396/09/24 16:00","price":57.39},{"date":"1396/09/24 16:32","price":57.19},{"date":"1396/09/24 17:00","price":57.24},{"date":"1396/09/24 17:32","price":57.3},{"date":"1396/09/24 18:08","price":57.34},{"date":"1396/09/24 18:32","price":57.27},{"date":"1396/09/24 19:00","price":57.12},{"date":"1396/09/24 19:32","price":57.17},{"date":"1396/09/24 20:00","price":57.33},{"date":"1396/09/24 20:32","price":57.31},{"date":"1396/09/24 21:00","price":57.27},{"date":"1396/09/24 21:32","price":57.3},{"date":"1396/09/24 22:00","price":57.27},{"date":"1396/09/24 22:32","price":57.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398