کمترین: 
4205
بیشترین: 
4211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4211
زمان: 
9/23 15:40
قیمت دلار امروز 23 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 آذر 1396 , 4211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 11:30","price":4205},{"date":"1396/09/23 11:40","price":4206},{"date":"1396/09/23 11:50","price":4207},{"date":"1396/09/23 12:30","price":4208},{"date":"1396/09/23 12:40","price":4209},{"date":"1396/09/23 15:40","price":4211}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398