کمترین: 
2.655
بیشترین: 
2.716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.688
زمان: 
9/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 آذر 1396 , 2.688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:32","price":2.696},{"date":"1396/09/23 01:00","price":2.697},{"date":"1396/09/23 02:00","price":2.696},{"date":"1396/09/23 03:08","price":2.704},{"date":"1396/09/23 03:32","price":2.707},{"date":"1396/09/23 04:00","price":2.711},{"date":"1396/09/23 04:32","price":2.712},{"date":"1396/09/23 05:08","price":2.715},{"date":"1396/09/23 05:32","price":2.716},{"date":"1396/09/23 06:32","price":2.715},{"date":"1396/09/23 08:00","price":2.71},{"date":"1396/09/23 08:32","price":2.708},{"date":"1396/09/23 09:00","price":2.695},{"date":"1396/09/23 09:32","price":2.697},{"date":"1396/09/23 10:00","price":2.7},{"date":"1396/09/23 10:32","price":2.699},{"date":"1396/09/23 11:00","price":2.693},{"date":"1396/09/23 11:32","price":2.671},{"date":"1396/09/23 12:08","price":2.672},{"date":"1396/09/23 12:32","price":2.655},{"date":"1396/09/23 13:00","price":2.671},{"date":"1396/09/23 14:00","price":2.676},{"date":"1396/09/23 14:32","price":2.675},{"date":"1396/09/23 15:08","price":2.671},{"date":"1396/09/23 15:32","price":2.665},{"date":"1396/09/23 16:00","price":2.662},{"date":"1396/09/23 16:32","price":2.663},{"date":"1396/09/23 17:08","price":2.671},{"date":"1396/09/23 17:32","price":2.675},{"date":"1396/09/23 18:00","price":2.692},{"date":"1396/09/23 18:32","price":2.697},{"date":"1396/09/23 19:00","price":2.687},{"date":"1396/09/23 19:32","price":2.676},{"date":"1396/09/23 20:00","price":2.667},{"date":"1396/09/23 20:32","price":2.669},{"date":"1396/09/23 21:00","price":2.681},{"date":"1396/09/23 21:32","price":2.672},{"date":"1396/09/23 22:08","price":2.678},{"date":"1396/09/23 22:32","price":2.692},{"date":"1396/09/23 23:00","price":2.682},{"date":"1396/09/23 23:32","price":2.688}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398