کمترین: 
1.6493
بیشترین: 
1.6811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6781
زمان: 
9/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 آذر 1396 , 1.6781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":1.6495},{"date":"1396/09/23 00:32","price":1.6519},{"date":"1396/09/23 01:00","price":1.6529},{"date":"1396/09/23 02:00","price":1.6543},{"date":"1396/09/23 03:08","price":1.6513},{"date":"1396/09/23 04:00","price":1.6516},{"date":"1396/09/23 04:32","price":1.652},{"date":"1396/09/23 05:08","price":1.655},{"date":"1396/09/23 05:32","price":1.654},{"date":"1396/09/23 06:08","price":1.6539},{"date":"1396/09/23 06:32","price":1.6542},{"date":"1396/09/23 07:32","price":1.6539},{"date":"1396/09/23 08:00","price":1.6537},{"date":"1396/09/23 08:32","price":1.6523},{"date":"1396/09/23 09:00","price":1.6536},{"date":"1396/09/23 09:32","price":1.652},{"date":"1396/09/23 10:00","price":1.6522},{"date":"1396/09/23 10:32","price":1.6547},{"date":"1396/09/23 11:00","price":1.6532},{"date":"1396/09/23 11:32","price":1.6548},{"date":"1396/09/23 12:08","price":1.6578},{"date":"1396/09/23 12:32","price":1.6633},{"date":"1396/09/23 13:00","price":1.6579},{"date":"1396/09/23 13:32","price":1.6569},{"date":"1396/09/23 14:00","price":1.657},{"date":"1396/09/23 14:32","price":1.6587},{"date":"1396/09/23 15:08","price":1.6548},{"date":"1396/09/23 15:32","price":1.6501},{"date":"1396/09/23 16:00","price":1.6498},{"date":"1396/09/23 16:32","price":1.6493},{"date":"1396/09/23 17:08","price":1.652},{"date":"1396/09/23 17:32","price":1.6571},{"date":"1396/09/23 18:00","price":1.6527},{"date":"1396/09/23 18:32","price":1.6645},{"date":"1396/09/23 19:00","price":1.6626},{"date":"1396/09/23 19:32","price":1.6727},{"date":"1396/09/23 20:00","price":1.6811},{"date":"1396/09/23 20:32","price":1.6722},{"date":"1396/09/23 21:00","price":1.6685},{"date":"1396/09/23 21:32","price":1.6705},{"date":"1396/09/23 22:08","price":1.6679},{"date":"1396/09/23 22:32","price":1.6668},{"date":"1396/09/23 23:00","price":1.6718},{"date":"1396/09/23 23:32","price":1.6781}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398