کمترین: 
553.88
بیشترین: 
562.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562
زمان: 
9/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 آذر 1396 , 562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":560.38},{"date":"1396/09/23 00:32","price":560.63},{"date":"1396/09/23 01:00","price":561.25},{"date":"1396/09/23 02:00","price":561.5},{"date":"1396/09/23 05:08","price":562.38},{"date":"1396/09/23 05:32","price":561.88},{"date":"1396/09/23 06:08","price":562.38},{"date":"1396/09/23 08:00","price":562.13},{"date":"1396/09/23 09:00","price":562.38},{"date":"1396/09/23 09:32","price":561.88},{"date":"1396/09/23 10:00","price":562.13},{"date":"1396/09/23 10:32","price":562.38},{"date":"1396/09/23 11:00","price":561.88},{"date":"1396/09/23 11:32","price":562.63},{"date":"1396/09/23 12:08","price":561.63},{"date":"1396/09/23 12:32","price":562.63},{"date":"1396/09/23 13:00","price":560.88},{"date":"1396/09/23 13:32","price":558.63},{"date":"1396/09/23 14:00","price":558.38},{"date":"1396/09/23 15:08","price":557.38},{"date":"1396/09/23 15:32","price":556.13},{"date":"1396/09/23 16:00","price":555.38},{"date":"1396/09/23 17:08","price":556.13},{"date":"1396/09/23 17:32","price":555.88},{"date":"1396/09/23 18:00","price":553.88},{"date":"1396/09/23 18:32","price":557.63},{"date":"1396/09/23 19:00","price":558.88},{"date":"1396/09/23 19:32","price":560.13},{"date":"1396/09/23 20:00","price":561.88},{"date":"1396/09/23 20:32","price":560.13},{"date":"1396/09/23 21:00","price":559.63},{"date":"1396/09/23 22:08","price":560.38},{"date":"1396/09/23 23:00","price":561.88},{"date":"1396/09/23 23:32","price":562}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398