کمترین: 
1.8833
بیشترین: 
1.9133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9119
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 آذر 1396 , 1.9119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":1.9062},{"date":"1396/09/23 00:32","price":1.9078},{"date":"1396/09/23 01:00","price":1.9091},{"date":"1396/09/23 02:00","price":1.9102},{"date":"1396/09/23 03:08","price":1.9092},{"date":"1396/09/23 03:32","price":1.91},{"date":"1396/09/23 05:08","price":1.9122},{"date":"1396/09/23 05:32","price":1.9103},{"date":"1396/09/23 06:08","price":1.9112},{"date":"1396/09/23 07:32","price":1.9108},{"date":"1396/09/23 08:00","price":1.9107},{"date":"1396/09/23 08:32","price":1.9093},{"date":"1396/09/23 09:00","price":1.9107},{"date":"1396/09/23 09:32","price":1.9093},{"date":"1396/09/23 10:00","price":1.91},{"date":"1396/09/23 10:32","price":1.9119},{"date":"1396/09/23 11:00","price":1.9092},{"date":"1396/09/23 11:32","price":1.9108},{"date":"1396/09/23 12:08","price":1.9102},{"date":"1396/09/23 12:32","price":1.9133},{"date":"1396/09/23 13:00","price":1.9072},{"date":"1396/09/23 13:32","price":1.9008},{"date":"1396/09/23 14:00","price":1.8997},{"date":"1396/09/23 14:32","price":1.9003},{"date":"1396/09/23 15:08","price":1.8968},{"date":"1396/09/23 15:32","price":1.8933},{"date":"1396/09/23 16:00","price":1.8912},{"date":"1396/09/23 16:32","price":1.8917},{"date":"1396/09/23 17:08","price":1.8942},{"date":"1396/09/23 17:32","price":1.8916},{"date":"1396/09/23 18:00","price":1.8833},{"date":"1396/09/23 18:32","price":1.895},{"date":"1396/09/23 19:00","price":1.8984},{"date":"1396/09/23 19:32","price":1.9026},{"date":"1396/09/23 20:00","price":1.9069},{"date":"1396/09/23 20:32","price":1.9019},{"date":"1396/09/23 21:00","price":1.9003},{"date":"1396/09/23 21:32","price":1.9012},{"date":"1396/09/23 22:08","price":1.9032},{"date":"1396/09/23 22:32","price":1.9033},{"date":"1396/09/23 23:00","price":1.9097},{"date":"1396/09/23 23:32","price":1.9119}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398