کمترین: 
62.12
بیشترین: 
63.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.35
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 آذر 1396 , 63.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":62.45},{"date":"1396/09/23 00:32","price":62.49},{"date":"1396/09/23 01:00","price":62.65},{"date":"1396/09/23 02:00","price":62.76},{"date":"1396/09/23 02:32","price":62.79},{"date":"1396/09/23 03:08","price":62.78},{"date":"1396/09/23 05:08","price":62.84},{"date":"1396/09/23 05:32","price":62.8},{"date":"1396/09/23 06:08","price":62.84},{"date":"1396/09/23 07:00","price":62.81},{"date":"1396/09/23 08:00","price":62.82},{"date":"1396/09/23 08:32","price":62.77},{"date":"1396/09/23 09:00","price":62.81},{"date":"1396/09/23 09:32","price":62.76},{"date":"1396/09/23 10:32","price":62.88},{"date":"1396/09/23 11:00","price":62.8},{"date":"1396/09/23 11:32","price":62.89},{"date":"1396/09/23 12:08","price":62.91},{"date":"1396/09/23 12:32","price":63.05},{"date":"1396/09/23 13:00","price":62.8},{"date":"1396/09/23 13:32","price":62.52},{"date":"1396/09/23 14:00","price":62.47},{"date":"1396/09/23 14:32","price":62.55},{"date":"1396/09/23 15:08","price":62.42},{"date":"1396/09/23 15:32","price":62.16},{"date":"1396/09/23 16:00","price":62.15},{"date":"1396/09/23 16:32","price":62.16},{"date":"1396/09/23 17:08","price":62.31},{"date":"1396/09/23 17:32","price":62.23},{"date":"1396/09/23 18:00","price":62.12},{"date":"1396/09/23 18:32","price":62.58},{"date":"1396/09/23 19:00","price":62.73},{"date":"1396/09/23 19:32","price":62.92},{"date":"1396/09/23 20:00","price":63.12},{"date":"1396/09/23 20:32","price":62.88},{"date":"1396/09/23 21:00","price":62.81},{"date":"1396/09/23 21:32","price":62.83},{"date":"1396/09/23 22:08","price":62.93},{"date":"1396/09/23 22:32","price":62.95},{"date":"1396/09/23 23:00","price":63.3},{"date":"1396/09/23 23:32","price":63.35}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398