کمترین: 
56.14
بیشترین: 
57.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.09
زمان: 
9/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 آذر 1396 , 57.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/23 00:00","price":56.63},{"date":"1396/09/23 00:32","price":56.67},{"date":"1396/09/23 01:00","price":56.73},{"date":"1396/09/23 02:00","price":56.69},{"date":"1396/09/23 03:08","price":56.76},{"date":"1396/09/23 03:32","price":56.78},{"date":"1396/09/23 04:00","price":56.8},{"date":"1396/09/23 04:32","price":56.83},{"date":"1396/09/23 05:08","price":56.81},{"date":"1396/09/23 05:32","price":56.8},{"date":"1396/09/23 06:08","price":56.78},{"date":"1396/09/23 06:32","price":56.77},{"date":"1396/09/23 07:32","price":56.74},{"date":"1396/09/23 08:00","price":56.73},{"date":"1396/09/23 08:32","price":56.69},{"date":"1396/09/23 09:00","price":56.73},{"date":"1396/09/23 09:32","price":56.66},{"date":"1396/09/23 10:32","price":56.8},{"date":"1396/09/23 11:00","price":56.74},{"date":"1396/09/23 11:32","price":56.8},{"date":"1396/09/23 12:08","price":56.83},{"date":"1396/09/23 12:32","price":56.89},{"date":"1396/09/23 13:00","price":56.72},{"date":"1396/09/23 13:32","price":56.55},{"date":"1396/09/23 14:00","price":56.51},{"date":"1396/09/23 14:32","price":56.53},{"date":"1396/09/23 15:08","price":56.51},{"date":"1396/09/23 15:32","price":56.41},{"date":"1396/09/23 16:00","price":56.34},{"date":"1396/09/23 16:32","price":56.28},{"date":"1396/09/23 17:08","price":56.34},{"date":"1396/09/23 17:32","price":56.24},{"date":"1396/09/23 18:00","price":56.14},{"date":"1396/09/23 18:32","price":56.44},{"date":"1396/09/23 19:00","price":56.63},{"date":"1396/09/23 19:32","price":56.74},{"date":"1396/09/23 20:00","price":56.87},{"date":"1396/09/23 20:32","price":56.74},{"date":"1396/09/23 21:00","price":56.84},{"date":"1396/09/23 21:32","price":56.83},{"date":"1396/09/23 22:08","price":56.89},{"date":"1396/09/23 22:32","price":56.94},{"date":"1396/09/23 23:00","price":57.03},{"date":"1396/09/23 23:32","price":57.09}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398