کمترین: 
61.94
بیشترین: 
61.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.94
زمان: 
9/22 12:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 آذر 1396 , 61.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 12:32","price":61.94}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398