کمترین: 
5793
بیشترین: 
5815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5811
زمان: 
9/22 14:40
قیمت پوند امروز 22 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 آذر 1396 , 5811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 10:10","price":5796},{"date":"1396/09/22 11:20","price":5795},{"date":"1396/09/22 11:30","price":5793},{"date":"1396/09/22 12:20","price":5798},{"date":"1396/09/22 12:30","price":5794},{"date":"1396/09/22 12:40","price":5813},{"date":"1396/09/22 13:20","price":5811},{"date":"1396/09/22 13:30","price":5810},{"date":"1396/09/22 14:20","price":5815},{"date":"1396/09/22 14:40","price":5811}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398