کمترین: 
572
بیشترین: 
712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687.99
زمان: 
9/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 آذر 1396 , 687.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 01:30","price":574.36},{"date":"1396/09/22 02:00","price":573},{"date":"1396/09/22 02:30","price":572},{"date":"1396/09/22 03:00","price":594.96},{"date":"1396/09/22 03:30","price":611},{"date":"1396/09/22 04:30","price":618.49},{"date":"1396/09/22 05:00","price":606.02},{"date":"1396/09/22 05:30","price":602.54},{"date":"1396/09/22 06:00","price":600},{"date":"1396/09/22 06:30","price":580},{"date":"1396/09/22 07:00","price":589.03},{"date":"1396/09/22 10:30","price":611.66},{"date":"1396/09/22 11:00","price":626.72},{"date":"1396/09/22 11:30","price":628.1},{"date":"1396/09/22 12:00","price":622},{"date":"1396/09/22 12:30","price":630},{"date":"1396/09/22 13:30","price":633.94},{"date":"1396/09/22 14:00","price":634.44},{"date":"1396/09/22 14:30","price":661},{"date":"1396/09/22 15:30","price":656.1},{"date":"1396/09/22 16:00","price":647},{"date":"1396/09/22 16:30","price":664},{"date":"1396/09/22 17:00","price":659.99},{"date":"1396/09/22 17:30","price":660},{"date":"1396/09/22 18:00","price":670.51},{"date":"1396/09/22 19:00","price":712},{"date":"1396/09/22 19:30","price":700},{"date":"1396/09/22 20:00","price":699},{"date":"1396/09/22 21:00","price":680.13},{"date":"1396/09/22 21:30","price":687},{"date":"1396/09/22 22:00","price":664.15},{"date":"1396/09/22 22:30","price":657},{"date":"1396/09/22 23:00","price":685.35},{"date":"1396/09/22 23:30","price":687.99}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398