کمترین: 
15995
بیشترین: 
17246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16336
زمان: 
9/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 آذر 1396 , 16336 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 01:30","price":17246},{"date":"1396/09/22 02:00","price":17135},{"date":"1396/09/22 02:30","price":17177},{"date":"1396/09/22 03:00","price":16933},{"date":"1396/09/22 03:30","price":16897},{"date":"1396/09/22 04:30","price":17183},{"date":"1396/09/22 05:00","price":16976},{"date":"1396/09/22 05:30","price":16820},{"date":"1396/09/22 06:00","price":16497},{"date":"1396/09/22 06:30","price":16053},{"date":"1396/09/22 07:00","price":16107},{"date":"1396/09/22 10:30","price":16595},{"date":"1396/09/22 11:00","price":16601},{"date":"1396/09/22 11:30","price":16539},{"date":"1396/09/22 12:00","price":16564},{"date":"1396/09/22 12:30","price":16544},{"date":"1396/09/22 13:30","price":16500},{"date":"1396/09/22 14:00","price":16584},{"date":"1396/09/22 14:30","price":16718},{"date":"1396/09/22 15:00","price":16622},{"date":"1396/09/22 16:00","price":16636},{"date":"1396/09/22 16:30","price":16875},{"date":"1396/09/22 17:00","price":17057},{"date":"1396/09/22 17:30","price":17040},{"date":"1396/09/22 18:00","price":17050},{"date":"1396/09/22 18:30","price":17015},{"date":"1396/09/22 19:30","price":16946},{"date":"1396/09/22 20:00","price":16866},{"date":"1396/09/22 20:30","price":16603},{"date":"1396/09/22 21:00","price":16300},{"date":"1396/09/22 21:30","price":16490},{"date":"1396/09/22 22:00","price":15995},{"date":"1396/09/22 22:30","price":16151},{"date":"1396/09/22 23:00","price":16238},{"date":"1396/09/22 23:30","price":16336}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398