کمترین: 
2.672
بیشترین: 
2.748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.697
زمان: 
9/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 آذر 1396 , 2.697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":2.689},{"date":"1396/09/22 01:08","price":2.687},{"date":"1396/09/22 02:32","price":2.692},{"date":"1396/09/22 03:08","price":2.704},{"date":"1396/09/22 04:08","price":2.707},{"date":"1396/09/22 04:32","price":2.704},{"date":"1396/09/22 05:00","price":2.707},{"date":"1396/09/22 06:00","price":2.708},{"date":"1396/09/22 07:32","price":2.705},{"date":"1396/09/22 08:00","price":2.708},{"date":"1396/09/22 08:32","price":2.712},{"date":"1396/09/22 09:00","price":2.716},{"date":"1396/09/22 09:32","price":2.713},{"date":"1396/09/22 10:08","price":2.708},{"date":"1396/09/22 10:32","price":2.712},{"date":"1396/09/22 11:08","price":2.71},{"date":"1396/09/22 11:32","price":2.72},{"date":"1396/09/22 12:00","price":2.719},{"date":"1396/09/22 13:08","price":2.721},{"date":"1396/09/22 13:32","price":2.717},{"date":"1396/09/22 14:08","price":2.718},{"date":"1396/09/22 14:32","price":2.713},{"date":"1396/09/22 15:08","price":2.694},{"date":"1396/09/22 15:32","price":2.695},{"date":"1396/09/22 16:08","price":2.723},{"date":"1396/09/22 16:32","price":2.72},{"date":"1396/09/22 17:00","price":2.724},{"date":"1396/09/22 17:32","price":2.716},{"date":"1396/09/22 18:00","price":2.703},{"date":"1396/09/22 18:32","price":2.672},{"date":"1396/09/22 19:00","price":2.696},{"date":"1396/09/22 19:32","price":2.708},{"date":"1396/09/22 20:00","price":2.702},{"date":"1396/09/22 20:32","price":2.713},{"date":"1396/09/22 21:08","price":2.748},{"date":"1396/09/22 21:32","price":2.736},{"date":"1396/09/22 22:08","price":2.729},{"date":"1396/09/22 22:32","price":2.724},{"date":"1396/09/22 23:00","price":2.716},{"date":"1396/09/22 23:32","price":2.697}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398