کمترین: 
1.647
بیشترین: 
1.7123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.647
زمان: 
9/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 آذر 1396 , 1.647 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":1.6969},{"date":"1396/09/22 00:32","price":1.6974},{"date":"1396/09/22 01:08","price":1.6987},{"date":"1396/09/22 02:32","price":1.7053},{"date":"1396/09/22 03:08","price":1.7054},{"date":"1396/09/22 03:32","price":1.7034},{"date":"1396/09/22 04:08","price":1.7011},{"date":"1396/09/22 04:32","price":1.6998},{"date":"1396/09/22 05:00","price":1.7041},{"date":"1396/09/22 05:32","price":1.7026},{"date":"1396/09/22 06:00","price":1.7053},{"date":"1396/09/22 06:32","price":1.7057},{"date":"1396/09/22 07:00","price":1.7056},{"date":"1396/09/22 08:00","price":1.7052},{"date":"1396/09/22 08:32","price":1.705},{"date":"1396/09/22 09:00","price":1.7061},{"date":"1396/09/22 09:32","price":1.7058},{"date":"1396/09/22 10:08","price":1.7032},{"date":"1396/09/22 10:32","price":1.704},{"date":"1396/09/22 11:08","price":1.7065},{"date":"1396/09/22 11:32","price":1.7107},{"date":"1396/09/22 12:00","price":1.71},{"date":"1396/09/22 12:32","price":1.7115},{"date":"1396/09/22 13:08","price":1.7123},{"date":"1396/09/22 13:32","price":1.7097},{"date":"1396/09/22 14:08","price":1.7086},{"date":"1396/09/22 14:32","price":1.7059},{"date":"1396/09/22 15:08","price":1.7041},{"date":"1396/09/22 15:32","price":1.7032},{"date":"1396/09/22 16:08","price":1.7068},{"date":"1396/09/22 17:00","price":1.7075},{"date":"1396/09/22 17:32","price":1.6985},{"date":"1396/09/22 18:32","price":1.693},{"date":"1396/09/22 19:00","price":1.6871},{"date":"1396/09/22 19:32","price":1.677},{"date":"1396/09/22 20:00","price":1.6626},{"date":"1396/09/22 20:32","price":1.6603},{"date":"1396/09/22 21:08","price":1.6593},{"date":"1396/09/22 21:32","price":1.6608},{"date":"1396/09/22 22:08","price":1.655},{"date":"1396/09/22 22:32","price":1.6546},{"date":"1396/09/22 23:00","price":1.6485},{"date":"1396/09/22 23:32","price":1.647}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398