کمترین: 
560.13
بیشترین: 
573.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560.13
زمان: 
9/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 آذر 1396 , 560.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":569.38},{"date":"1396/09/22 00:32","price":569.13},{"date":"1396/09/22 01:08","price":569.63},{"date":"1396/09/22 02:32","price":571.38},{"date":"1396/09/22 05:00","price":571.88},{"date":"1396/09/22 05:32","price":571.63},{"date":"1396/09/22 06:00","price":572.13},{"date":"1396/09/22 06:32","price":571.88},{"date":"1396/09/22 08:00","price":571.63},{"date":"1396/09/22 09:00","price":571.88},{"date":"1396/09/22 10:08","price":571.38},{"date":"1396/09/22 10:32","price":571.5},{"date":"1396/09/22 11:08","price":571.63},{"date":"1396/09/22 11:32","price":572.38},{"date":"1396/09/22 12:00","price":572.88},{"date":"1396/09/22 12:32","price":573.38},{"date":"1396/09/22 13:08","price":573.88},{"date":"1396/09/22 13:32","price":573.13},{"date":"1396/09/22 14:32","price":572.13},{"date":"1396/09/22 15:08","price":571.13},{"date":"1396/09/22 15:32","price":569.88},{"date":"1396/09/22 16:08","price":570.63},{"date":"1396/09/22 16:32","price":571},{"date":"1396/09/22 17:00","price":571.13},{"date":"1396/09/22 17:32","price":568.38},{"date":"1396/09/22 18:32","price":565.63},{"date":"1396/09/22 19:00","price":565.38},{"date":"1396/09/22 19:32","price":565.88},{"date":"1396/09/22 20:00","price":562.13},{"date":"1396/09/22 20:32","price":561.88},{"date":"1396/09/22 21:08","price":561.5},{"date":"1396/09/22 21:32","price":563.13},{"date":"1396/09/22 22:08","price":562.63},{"date":"1396/09/22 22:32","price":562.88},{"date":"1396/09/22 23:00","price":561},{"date":"1396/09/22 23:32","price":560.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398