کمترین: 
1.9053
بیشترین: 
1.9478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9053
زمان: 
9/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 آذر 1396 , 1.9053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":1.9354},{"date":"1396/09/22 00:32","price":1.936},{"date":"1396/09/22 01:08","price":1.9365},{"date":"1396/09/22 02:00","price":1.9421},{"date":"1396/09/22 03:08","price":1.9426},{"date":"1396/09/22 03:32","price":1.9409},{"date":"1396/09/22 04:08","price":1.9388},{"date":"1396/09/22 04:32","price":1.9377},{"date":"1396/09/22 05:00","price":1.943},{"date":"1396/09/22 05:32","price":1.9415},{"date":"1396/09/22 06:00","price":1.9437},{"date":"1396/09/22 06:32","price":1.9442},{"date":"1396/09/22 07:00","price":1.9437},{"date":"1396/09/22 07:32","price":1.9442},{"date":"1396/09/22 08:00","price":1.9427},{"date":"1396/09/22 08:32","price":1.9419},{"date":"1396/09/22 09:00","price":1.9432},{"date":"1396/09/22 09:32","price":1.943},{"date":"1396/09/22 10:08","price":1.9415},{"date":"1396/09/22 11:08","price":1.9423},{"date":"1396/09/22 11:32","price":1.9446},{"date":"1396/09/22 12:00","price":1.9453},{"date":"1396/09/22 12:32","price":1.9468},{"date":"1396/09/22 13:08","price":1.9478},{"date":"1396/09/22 13:32","price":1.9459},{"date":"1396/09/22 14:08","price":1.945},{"date":"1396/09/22 14:32","price":1.9427},{"date":"1396/09/22 15:08","price":1.9396},{"date":"1396/09/22 15:32","price":1.936},{"date":"1396/09/22 16:08","price":1.9377},{"date":"1396/09/22 16:32","price":1.9402},{"date":"1396/09/22 17:00","price":1.941},{"date":"1396/09/22 17:32","price":1.9327},{"date":"1396/09/22 18:00","price":1.9328},{"date":"1396/09/22 18:32","price":1.9226},{"date":"1396/09/22 19:00","price":1.9217},{"date":"1396/09/22 19:32","price":1.9272},{"date":"1396/09/22 20:00","price":1.9143},{"date":"1396/09/22 20:32","price":1.9124},{"date":"1396/09/22 21:08","price":1.9127},{"date":"1396/09/22 21:32","price":1.9156},{"date":"1396/09/22 22:08","price":1.9127},{"date":"1396/09/22 22:32","price":1.9144},{"date":"1396/09/22 23:00","price":1.9076},{"date":"1396/09/22 23:32","price":1.9053}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398