کمترین: 
62.49
بیشترین: 
64.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.5
زمان: 
9/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 آذر 1396 , 62.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":63.56},{"date":"1396/09/22 01:08","price":63.55},{"date":"1396/09/22 02:32","price":63.87},{"date":"1396/09/22 03:08","price":63.85},{"date":"1396/09/22 05:00","price":63.88},{"date":"1396/09/22 05:32","price":63.84},{"date":"1396/09/22 06:00","price":63.95},{"date":"1396/09/22 08:32","price":63.91},{"date":"1396/09/22 09:00","price":63.98},{"date":"1396/09/22 10:08","price":63.85},{"date":"1396/09/22 10:32","price":63.87},{"date":"1396/09/22 11:08","price":63.95},{"date":"1396/09/22 11:32","price":64.06},{"date":"1396/09/22 12:00","price":64.08},{"date":"1396/09/22 12:32","price":64.22},{"date":"1396/09/22 13:08","price":64.27},{"date":"1396/09/22 13:32","price":64.12},{"date":"1396/09/22 14:08","price":64.07},{"date":"1396/09/22 14:32","price":63.9},{"date":"1396/09/22 15:08","price":63.74},{"date":"1396/09/22 15:32","price":63.66},{"date":"1396/09/22 16:08","price":63.78},{"date":"1396/09/22 16:32","price":63.94},{"date":"1396/09/22 17:00","price":63.91},{"date":"1396/09/22 17:32","price":63.56},{"date":"1396/09/22 18:00","price":63.62},{"date":"1396/09/22 18:32","price":63.27},{"date":"1396/09/22 19:00","price":63.22},{"date":"1396/09/22 19:32","price":63.15},{"date":"1396/09/22 20:00","price":62.59},{"date":"1396/09/22 21:08","price":62.49},{"date":"1396/09/22 21:32","price":62.7},{"date":"1396/09/22 22:08","price":62.66},{"date":"1396/09/22 22:32","price":62.65},{"date":"1396/09/22 23:00","price":62.53},{"date":"1396/09/22 23:32","price":62.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398