کمترین: 
56.66
بیشترین: 
57.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.69
زمان: 
9/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 آذر 1396 , 56.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/22 00:00","price":57.2},{"date":"1396/09/22 00:32","price":57.22},{"date":"1396/09/22 01:08","price":57.24},{"date":"1396/09/22 02:32","price":57.45},{"date":"1396/09/22 03:08","price":57.42},{"date":"1396/09/22 03:32","price":57.46},{"date":"1396/09/22 04:08","price":57.47},{"date":"1396/09/22 04:32","price":57.45},{"date":"1396/09/22 05:00","price":57.55},{"date":"1396/09/22 05:32","price":57.49},{"date":"1396/09/22 06:00","price":57.55},{"date":"1396/09/22 07:00","price":57.53},{"date":"1396/09/22 07:32","price":57.55},{"date":"1396/09/22 08:00","price":57.52},{"date":"1396/09/22 08:32","price":57.47},{"date":"1396/09/22 09:00","price":57.52},{"date":"1396/09/22 09:32","price":57.53},{"date":"1396/09/22 10:08","price":57.52},{"date":"1396/09/22 11:08","price":57.58},{"date":"1396/09/22 12:00","price":57.66},{"date":"1396/09/22 12:32","price":57.65},{"date":"1396/09/22 13:08","price":57.69},{"date":"1396/09/22 13:32","price":57.59},{"date":"1396/09/22 14:32","price":57.52},{"date":"1396/09/22 15:32","price":57.45},{"date":"1396/09/22 16:08","price":57.52},{"date":"1396/09/22 16:32","price":57.62},{"date":"1396/09/22 17:00","price":57.7},{"date":"1396/09/22 17:32","price":57.52},{"date":"1396/09/22 18:00","price":57.48},{"date":"1396/09/22 18:32","price":57.2},{"date":"1396/09/22 19:00","price":57.24},{"date":"1396/09/22 19:32","price":57.12},{"date":"1396/09/22 20:00","price":56.74},{"date":"1396/09/22 21:08","price":56.72},{"date":"1396/09/22 21:32","price":56.86},{"date":"1396/09/22 22:08","price":56.84},{"date":"1396/09/22 22:32","price":56.86},{"date":"1396/09/22 23:00","price":56.66},{"date":"1396/09/22 23:32","price":56.69}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398