کمترین: 
61.03
بیشترین: 
61.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.03
زمان: 
9/21 12:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 آذر 1396 , 61.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 12:32","price":61.03}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398