کمترین: 
4213
بیشترین: 
4222
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4220
زمان: 
9/21 16:30
قیمت دلار امروز 21 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 آذر 1396 , 4220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:30","price":4213},{"date":"1396/09/21 11:30","price":4217},{"date":"1396/09/21 11:40","price":4219},{"date":"1396/09/21 12:00","price":4220},{"date":"1396/09/21 12:20","price":4219},{"date":"1396/09/21 12:50","price":4218},{"date":"1396/09/21 13:40","price":4219},{"date":"1396/09/21 13:50","price":4220},{"date":"1396/09/21 14:00","price":4219},{"date":"1396/09/21 14:30","price":4220},{"date":"1396/09/21 14:50","price":4222},{"date":"1396/09/21 15:20","price":4220},{"date":"1396/09/21 16:00","price":4219},{"date":"1396/09/21 16:10","price":4220},{"date":"1396/09/21 16:20","price":4219},{"date":"1396/09/21 16:30","price":4220}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398