کمترین: 
92583.4
بیشترین: 
92628.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92628.9
زمان: 
9/21 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 21 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 آذر 1396 , 92628.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 10:20","price":92583.4},{"date":"1396/09/21 10:30","price":92590.9},{"date":"1396/09/21 10:40","price":92591.3},{"date":"1396/09/21 10:50","price":92591.1},{"date":"1396/09/21 13:10","price":92628.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398