کمترین: 
57.11
بیشترین: 
58.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.19
زمان: 
9/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 آذر 1396 , 57.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:32","price":57.98},{"date":"1396/09/21 01:00","price":57.99},{"date":"1396/09/21 01:32","price":58.05},{"date":"1396/09/21 02:08","price":58.01},{"date":"1396/09/21 03:08","price":57.95},{"date":"1396/09/21 04:00","price":57.94},{"date":"1396/09/21 04:32","price":57.95},{"date":"1396/09/21 05:08","price":58.02},{"date":"1396/09/21 05:32","price":58.12},{"date":"1396/09/21 06:08","price":58.31},{"date":"1396/09/21 06:32","price":58.28},{"date":"1396/09/21 07:00","price":58.23},{"date":"1396/09/21 07:32","price":58.27},{"date":"1396/09/21 08:00","price":58.28},{"date":"1396/09/21 08:32","price":58.31},{"date":"1396/09/21 09:00","price":58.45},{"date":"1396/09/21 09:32","price":58.41},{"date":"1396/09/21 11:08","price":58.37},{"date":"1396/09/21 11:32","price":58.38},{"date":"1396/09/21 12:00","price":58.44},{"date":"1396/09/21 12:32","price":58.48},{"date":"1396/09/21 13:00","price":58.45},{"date":"1396/09/21 13:32","price":58.39},{"date":"1396/09/21 14:08","price":58.3},{"date":"1396/09/21 14:32","price":58.34},{"date":"1396/09/21 15:00","price":58.31},{"date":"1396/09/21 15:32","price":58.36},{"date":"1396/09/21 16:00","price":58.42},{"date":"1396/09/21 16:32","price":58.48},{"date":"1396/09/21 17:32","price":58.42},{"date":"1396/09/21 18:00","price":58.31},{"date":"1396/09/21 18:32","price":57.76},{"date":"1396/09/21 19:00","price":57.67},{"date":"1396/09/21 19:32","price":57.83},{"date":"1396/09/21 20:00","price":57.61},{"date":"1396/09/21 20:32","price":57.37},{"date":"1396/09/21 21:00","price":57.13},{"date":"1396/09/21 21:32","price":57.12},{"date":"1396/09/21 22:32","price":57.14},{"date":"1396/09/21 23:00","price":57.11},{"date":"1396/09/21 23:32","price":57.19}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398