کمترین: 
2.679
بیشترین: 
2.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.688
زمان: 
9/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 آذر 1396 , 2.688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:08","price":2.797},{"date":"1396/09/21 00:32","price":2.8},{"date":"1396/09/21 01:00","price":2.804},{"date":"1396/09/21 01:32","price":2.803},{"date":"1396/09/21 02:08","price":2.802},{"date":"1396/09/21 03:08","price":2.806},{"date":"1396/09/21 04:32","price":2.805},{"date":"1396/09/21 05:32","price":2.808},{"date":"1396/09/21 06:08","price":2.816},{"date":"1396/09/21 06:32","price":2.817},{"date":"1396/09/21 07:32","price":2.82},{"date":"1396/09/21 08:00","price":2.817},{"date":"1396/09/21 08:32","price":2.819},{"date":"1396/09/21 09:00","price":2.824},{"date":"1396/09/21 09:32","price":2.828},{"date":"1396/09/21 10:00","price":2.835},{"date":"1396/09/21 10:32","price":2.82},{"date":"1396/09/21 11:08","price":2.821},{"date":"1396/09/21 11:32","price":2.828},{"date":"1396/09/21 12:00","price":2.838},{"date":"1396/09/21 13:00","price":2.84},{"date":"1396/09/21 14:08","price":2.837},{"date":"1396/09/21 15:32","price":2.825},{"date":"1396/09/21 16:00","price":2.828},{"date":"1396/09/21 16:32","price":2.816},{"date":"1396/09/21 17:08","price":2.823},{"date":"1396/09/21 17:32","price":2.833},{"date":"1396/09/21 18:00","price":2.828},{"date":"1396/09/21 18:32","price":2.812},{"date":"1396/09/21 19:00","price":2.74},{"date":"1396/09/21 19:32","price":2.736},{"date":"1396/09/21 20:00","price":2.713},{"date":"1396/09/21 20:32","price":2.716},{"date":"1396/09/21 21:00","price":2.713},{"date":"1396/09/21 21:32","price":2.708},{"date":"1396/09/21 22:32","price":2.694},{"date":"1396/09/21 23:00","price":2.679},{"date":"1396/09/21 23:32","price":2.688}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398