کمترین: 
1.6979
بیشترین: 
1.7569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6979
زمان: 
9/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 21 آذر 1396 , 1.6979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/21 00:08","price":1.7243},{"date":"1396/09/21 00:32","price":1.7248},{"date":"1396/09/21 01:00","price":1.7263},{"date":"1396/09/21 01:32","price":1.7267},{"date":"1396/09/21 02:08","price":1.7262},{"date":"1396/09/21 03:08","price":1.7265},{"date":"1396/09/21 03:32","price":1.7272},{"date":"1396/09/21 04:00","price":1.7274},{"date":"1396/09/21 05:08","price":1.7331},{"date":"1396/09/21 05:32","price":1.7378},{"date":"1396/09/21 06:08","price":1.7416},{"date":"1396/09/21 06:32","price":1.741},{"date":"1396/09/21 07:00","price":1.7381},{"date":"1396/09/21 07:32","price":1.7399},{"date":"1396/09/21 08:00","price":1.7408},{"date":"1396/09/21 08:32","price":1.742},{"date":"1396/09/21 09:00","price":1.7481},{"date":"1396/09/21 09:32","price":1.7477},{"date":"1396/09/21 10:00","price":1.746},{"date":"1396/09/21 10:32","price":1.7447},{"date":"1396/09/21 11:08","price":1.7397},{"date":"1396/09/21 11:32","price":1.743},{"date":"1396/09/21 12:00","price":1.7455},{"date":"1396/09/21 12:32","price":1.7479},{"date":"1396/09/21 13:00","price":1.7456},{"date":"1396/09/21 13:32","price":1.7448},{"date":"1396/09/21 14:08","price":1.7442},{"date":"1396/09/21 14:32","price":1.7492},{"date":"1396/09/21 15:00","price":1.753},{"date":"1396/09/21 15:32","price":1.7546},{"date":"1396/09/21 16:00","price":1.7569},{"date":"1396/09/21 16:32","price":1.7539},{"date":"1396/09/21 17:08","price":1.7544},{"date":"1396/09/21 17:32","price":1.7463},{"date":"1396/09/21 18:00","price":1.7489},{"date":"1396/09/21 18:32","price":1.7332},{"date":"1396/09/21 19:00","price":1.7351},{"date":"1396/09/21 19:32","price":1.7387},{"date":"1396/09/21 20:00","price":1.7277},{"date":"1396/09/21 20:32","price":1.7186},{"date":"1396/09/21 21:00","price":1.7104},{"date":"1396/09/21 21:32","price":1.7068},{"date":"1396/09/21 22:32","price":1.701},{"date":"1396/09/21 23:00","price":1.6984},{"date":"1396/09/21 23:32","price":1.6979}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398